Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup software a služeb v internetovém obchodě společnosti Dataprojekt, s.r.o. Společnost je zapsána v rejstříku městského soudu Praha, vložka C 164270, dne 12.4.2010

Účastníci smluvního vztahu se výslovně podle ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich povinnosti a práva obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následujícími.

 2. Objednání zboží
Objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou pro kupujícího závazné.  Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.   Místem dodání zboží je fakturační adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud kupující neuvede během objednávky jiné instrukce pro doručení zboží  nebo pokud zboží není distribuováno elektronicky. V případě, že není tato adresa vyplněna, je zboží dodáno na adresu sídla společnosti nebo bydliště kupujícího. Vyplněním registračního formuláře  nebo závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách, viz "Prohlášení o zpracování osobních údajů".

3. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.   Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (např. bankovním převodem) vrátí prodávající celou částku kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti.

4. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést na objednávce pravdivé a úplné údaje.  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. Kupující je seznámen s celkovou cenou ještě před potvrzením objednávky. Požádá-li o to, kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud tyto údaje nejsou nezbytké k zajištění průkaznosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Na elektronicky poskytovaný software a rovněž na služby nabízené v tomto internetovém obchodě se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 o možnosti odstoupení od smlouvy do dvou týdnů od převzetí zboží.

Do 14 dní od objednání lze vrátit výhradně neregistrované a jinak nepoškozené produkty, které nebyly výrobcem distribuovány pro konkrétního zákazníka. Software registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit. Rovněž nelze vrátit software distribuovaný elektronicky.

Záruka se vztahuje pouze na poškození instalačních médií nebo poškozené balení produktu pokud toto poškození balení brání v řádnému užívání produktu. Poškozené balení produktu je třeba reklamovat u přepravce a doložit při reklamaci potvrzený protokol přepravce.

Peníze za zboží, které bylo vráceno v rámci reklamace nebo během 14 denní lhůty, budou vráceny v plné výši včetně platby za dopravu (ve výši odpovídající nejnižší objednatelné dopravě nabízené v našem e-shopu).

6. Daňové doklady
Daňové doklady jsou distribuované elektronicky, pokud není v průběhu objednávky uvedeno zákazníkem jinak. Tyto doklady splňují veškeré náležitosti účetních dokladů podle zákona o účetnictví a lze je kdykoliv vytisknout a uplatnit. Na vyžádání bude zaslán i papírový opis dokladu

7. Ostatní ustanovení

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.